سیلندر2 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 3/500 کیلوگرم با دقت 100 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 3/270 کیلوگرم با دقت 100 گرم
 • حجم آبی: 4/65 لیتر با دقت 0/1 لیتر

   

  سیلندر11 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 14/3 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 14/0 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 26 لیتر با دقت 0/2 لیتر

  سیلندر33 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 33/800 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 33/200 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 78/100 لیتر با دقت 200 لیتر

  سیلندر45 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 44/4 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 44/1 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 108 لیتر با دقت 0/3 لیتر

   

  سیلندر 5 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 6/100 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 5/980 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 10 لیتر با دقت 0/2 لیتر

   

  سیلندر 25 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 26 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 25/700 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 59/5 لیتر با دقت 0/2 لیتر

   

  سیلندر 18/5 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 22 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 21/450 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 44 لیتر با دقت 0/2 لیتر

   

  سیلندر 16/5 کیلویی عراقی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 16/300 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 16 کیلوگرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 26/2 لیتر با دقت 0/2 لیتر

   

  سیلندر 1 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 2/100 کیلوگرم با دقت 50 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 1/970 کیلوگرم با دقت 50 گرم
  • حجم آبی: 1/350 لیتر با دقت 0/05 لیتر
  • بسته بندی شده به همراه خوراک پز و روشنایی