سیلندر2 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 3/270 گرم با دقت 100 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 3/140 گرم با دقت 100 گرم
 • حجم آبی: 4/625 گرم با دقت 100 گرم

   

  سیلندر11 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 13/5 گرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 13/4 گرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 26 گرم با دقت 200 گرم

  سیلندر33 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 33/800 گرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 33/200 گرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 78/100 گرم با دقت 200 گرم

  سیلندر45 کیلویی

  • وزن سیلندر خالی با شیر: 43/100 گرم با دقت 200 گرم
  • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 42/900 گرم با دقت 200 گرم
  • حجم آبی: 108/2 گرم با دقت 200 گرم